вівторок, 15 січня 2019 р.

МЕТОДИЧНА РОБОТА 

Методична робота в навчальному закладі здійснюється згідно Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Положення про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі», «Положення про методичне об’єднання», планом роботи педагогічного колективу на рік, планами роботи педагогічної ради, методичних комісій та іншими нормативно-правовими актами в галузі професійно-технічної освіти.

Педагогічний колектив працює над єдиною загальноучилищною методичною метою: “Формування професійної компетенції учнів та розвиток їх творчих здібностей впровадженням новітніх технологій”

Методичну роботу в училищі здійснюють 7 методичних комісій:

Наказ про затвердження складу педагогічної ради та методичних комісій 2018-2019 н.р.

 


https://drive.google.com/open?id=1G_DV_9q-Bf99hzh0e-Lgphca2yCVYi-uhttps://drive.google.com/open?id=1j6YlE7L4AY5jI2cSXQ5gfF0KSZpBMVLO


Головна умова діяльності ПТНЗ - підготовка конкурентоспроможних на ринку праці висококваліфікованих робітничих кадрів для народного господарства - досягається шляхом професійної компетентності педагогічних працівників ПТНЗ. Професійна компетентність педагога – це достатній рівень кваліфікації та професіоналізму, здатність: 
- вибирати найоптимальніші рішення;
- аргументовано заперечувати некоректні рішення;
- володіти критичним мисленням;
- постійно оновлювати знання;
- застосовувати оптимальні рішення в конкретних умовах.
Підвищення фахової майстерності педагогів ПТНЗ та установ ПТО, їх професійної компетентності відбувається шляхом налагодження і подальшого удосконалення науково-методичної роботи у ПТНЗ та установ ПТО. А саме:
- формування професійної педагогічної культури;
- нарощування професійних і світоглядних знань;
- продукування нових педагогічних ідей, технологій;
- узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду.
Система науково-методичної роботи навчального закладу покликана:
- розвивати та оновлювати зміст навчання;
- задовольняти інтереси педагогічного колективу у постійному підвищенні фахового рівня;
- удосконалювати навчально-виховний процес;
- впроваджувати інноваційні педагогічні та виробничі технології у навчальний процес.
Науково-методична робота у ПТНЗ має сприяти удосконаленню навчально-виробничого, виховного процесу, програмно-методичному оновленню, запровадженню інноваційних форм і методів діяльності, підвищенню майстерності педагогічних працівників; вимагає залучення педагогів-практиків до творчої діяльності; дослідно-експериментальної роботи; формування нових підходів щодо організації науково-методичної роботи. Головним залишається завдання - задовольнити потреби викладачів, майстрів виробничого навчання ПТНЗ в оволодінні передовими технологіями навчання і виховання.
Отже, у професійно-технічному навчальному закладі має бути створена система підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, яка покликана розвивати творчий потенціал сучасного педагога, вдосконалювати його методичну культуру.
Основними принципами організації методичної роботи у професійно-технічному навчальному закладі є:
• демократизація та гуманізація навчального процесу;
• цільовий підхід до організації методичної роботи відповідно до програмних цілей професійно-технічного закладу та напрямків його діяльності;
• організація роботи з педагогічними кадрами на основі потреб та реального рівня професійної компетентності.
• системність та систематичність;
• науковість;
• оперативність та мобільність;
• прогностичність та випереджувальний характер;
• оптимальне поєднання індивідуальних і колективних форм;
• пріоритет знань та моральних цінностей.
Основними завданнями методичної роботи є:
• організаційно-методичне забезпечення програм розвитку професійно-технічного навчального закладу;
• удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання учнівської молоді забезпечення єдності, органічного взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної підготовки учнів і слухачів на основі принципів гнучкості, наступності, прогностичності, ступневості професійно-технічної освіти;
• розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації і умов для професійного вдосконалення;
• інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем педагогіки, психології, інформування про досягнення науки передового педагогічного та виробничого досвідів;
• організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості, експериментально-дослідницькій роботі, впровадженні результатів наукових досліджень, передового досвіду, педагогічних технології тощо;
• створення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій, розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій, наочних засобів навчання;
• забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і практики;
• підготовка до атестації педагогічних працівників.
Зазначена робота має здійснюватися за принципом неперервності. Тому потрібно врахувати, що організаційну й науково-методичну роботу з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів професійно-технічних навчальних закладів також здійснюють науково(навчально)-методичні центри(кабінети) в областях, інститути післядипломної педагогічної освіти, кафедри вищих навчальних закладів тощо. Але все має починатися безпосередньо з самого закладу, методичні працівники якого (методисти, практичні психологи та інші) мають сприяти плеканню інженерно-педагогічних кадрів з високим рівнем професіоналізму, інноваційним творчим стилем аналітичного мислення.

Корисні посилання    OSVITA.UA vseosvita.ua kiyvnmk.ues.by don.kyivcity.gov.ua pto-kyiv.com.ua ippo.kubg.edu.ua imzo.gov.ua ...